Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: MusicBox Verzekeringen gevestigd te IJlst
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot het verrichten van financiële diensten in het kader van de Wet op het financieel toezicht, waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 6. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.
 7. Wft: wet op het financieel toezicht
 8. Financiële onderneming: onderneming zoals omschreven in artikel 1 Wft zoals verzekeraar en belleggingsinstelling

 

Artikel 2 De aard van dienstverlening door opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever op het gebied van Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Pensioenen en Bancaire producten. Tevens treedt opdrachtnemer op als bemiddelaar bij het afsluiten van de verzekeringen en andere financiële producten die worden geadviseerd.
 2. Opdrachtnemer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is ingeschreven in het Wft-deelregister voor financieel dienstverleners. Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-deelregister is te raadplegen op de website van de AFM; www.afm.nl.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 4 Wat opdrachtnemer verwacht van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 

Artikel 5 Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
 4. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast de uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 7 Informatie over de wijze van beloning

 1. Indien de opdrachtnemer de opdracht accepteert, informeert hij de opdrachtgever op welke wijze de opdrachtgever zijn werkzaamheden/dienstverlening moet betalen. De vergoeding hiervoor kan berekend worden op provisiebasis of tegen een uurtarief, maar partijen kunnen ook op voorhand een vaste vergoeding overeenkomen.
 2. Indien en voor zover de vergoeding uit provisie bestaat, is dit provisiebedrag verdisconteerd in de door de opdrachtgever aan de financiële onderneming te betalen premie.
 3. Als de opdrachtnemer dit nodig acht, mag hij van de opdrachtgever een voorschot of andere zekerheid voor betaling vragen. De opdrachtnemer mag in afwachting daarvan zijn werkzaamheden opschorten.
 4. Als door - aan de opdrachtgever toe te rekenen - omstandigheden de werkzaamheden omvangrijker zijn dan bij het aanvaarden van de opdracht door de opdrachtnemer redelijkerwijs was te voorzien, dan mag de opdrachtnemer hiervoor een redelijke aanvullende vergoeding in rekening brengen. Dit geldt ook in het geval door stijging van kosten de kostprijs van de te verrichten werkzaamheden/te verlenen diensten significant wordt beïnvloed. Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen worden eveneens aan de opdrachtgever doorberekend.
 5. Behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, geldt de administratie van de opdrachtnemer als basis voor de berekening van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de verrichte werkzaamheden/verleende diensten.
 6. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. De opdrachtgever is zich er van bewust dat, het niet (tijdig) voldoen van in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de - na bemiddeling van de opdrachtnemer- afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico of een beoogd contract hierdoor niet (tijdig) tot stand komt.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW of de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.
 8. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de opdrachtnemer bovendien aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. De opdrachtnemer geeft aan de opdrachtgever bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen na ontvangst om alsnog te betalen.

De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, mag de opdrachtnemer de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft de opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 2. Ontvangen betalingen brengt de opdrachtnemer eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Tenzij de opdrachtgever een consument betreft, is de opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van zijn betalingsverplichting met enige vordering die hij heeft of stelt te hebben op de opdrachtnemer.

 

Artikel 8 De premie

Premiebetalingen worden door de financiële onderneming geïncasseerd.

 1. Opdrachtgever kan de financiële onderneming machtigen om de premie via automatische incasso van zijn bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan opdrachtgever is bekendgemaakt.
 2. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met de financiële onderneming kan opdrachtgever ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Kiest opdrachtgever voor gespreide premiebetaling, dan wordt hij vooraf ingelicht over de daaraan verbonden opslag.
 3. Indien opdrachtgever vragen heeft over de afschrijving, het niet eens is met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wil terugvorderen, kan opdrachtnemer hem hierin adviseren en bijstaan.

 

Artikel 9 Afspraken rondom premiebetaling

 1. Het is belangrijk dat opdrachtgever de verzekeringspremies tijdig betaalt en in geval van automatische betaling over toereikend saldo beschikt benodigd voor de betaling. Indien opdrachtgever de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeraar de dekking onder de verzekering opschorten en bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan de verschuldigde premie alsnog gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De opdrachtnemer kan een opeisbare premie tevens verrekenen met een te verrichten schade-uitkering. In geval van aansprakelijkheidsverzekeringen is verrekening alleen mogelijk bij wederzijdse vorderingen (premie en schade-uitkering) uit dezelfde aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Indien opdrachtgever verwacht niet op tijd te kunnen betalen, dient hij opdrachtnemer tijdig te informeren, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De gevaren genoemd in lid 1 blijven echter bestaan.
 4. Indien opdrachtgever op grond van de polisvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zal opdrachtnemer desgewenst namens opdrachtgever de contacten met de financiële onderneming hierover verzorgen.

 

Artikel 10 Relatie van opdrachtnemer met financiële ondernemingen

Opdrachtnemer kan zonder contractuele verplichtingen de producten van een selectief aantal aanbieders adviseren.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, en er niet sprake is van overmacht zoals in artikel 6 gedefinieerd, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Desgevraagd zal over de inhoud en beperkingen in de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt.
  Indien op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid met uitzondering van grove schuld of opzet van leidinggevenden bij opdrachtnemer, beperkt tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn berekend met een maximum van € 5.000,–. Deze beperking tot € 5000,– geldt ook als geen relatie kan worden gelegd met een verzekering.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  – bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
  – bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
  – bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 5. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
 6. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 7. Alle bedingen in deze voorwaarden gemaakt gelden tevens voor personen die bij, voor of namens opdrachtnemer werkzaam zijn geweest.

 

Artikel 12 Klachten(procedure) en de erkende geschilleninstantie

 1. Indien opdrachtgever een klacht heeft over een afhandeling of de werkwijze van opdrachtnemer in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van dienstverlening, dient opdrachtgever opdrachtnemer hierover zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na de handeling waarop de klacht betrekking heeft, te informeren.
 2. Alle klachten worden aan de hand van de klachtenprocedure van opdrachtnemer behandeld. Indien opdrachtgever meer informatie hierover wil hebben, dan kan hij de procedure bij opdrachtnemer opvragen.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht.
 5. Mochten opdrachtnemer en opdrachtgever onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan opdrachtgever, mits deze consument is in de door Kifid bedoelde zin (zie definitie hieronder), klachten inzake financiële producten of financiële dienstverlening voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) te Den Haag.

 

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
info@kifid.nl
www.kifid.nl

 

Definitie Consument: De afnemer van een financiële dienst of elke andere bij een overeenkomst betreffende een financieel product of financiële dienstverlening middellijk of onmiddellijk belanghebbende, indien en voorzover die afnemer of andere belanghebbende een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder dit begrip wordt tevens geschaard de rechtspersoon, waarvan de doelstelling is gericht op het particuliere belang van bestuurders en/of deelnemers c.q. leden, zulks uitgezonderd de rechtspersoon die is opgericht met het doel gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures voor te bereiden en te voeren ten behoeve van Consumenten.

Opdrachtnemer verklaart bij voorbaat zich in het algemeen aan de oordelen van de Geschillencommissie Kifid in de vorm van een bindend advies te onderwerpen tot een maximaal bedrag van € 100.000,-. Opdrachtgever dient derhalve bij het aanhangig maken van het geschil schriftelijk eveneens te verklaren dat hij de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend advies zal aanvaarden. Indien opdrachtgever dat weigert, zal de Geschillencommissie het geschil niet in behandeling nemen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht conform hetgeen gesteld in artikel 12. Mocht geschillenbeslechting op de daarin gestelde wijze niet mogelijk zijn, dan wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, tenzij een andere rechter dwingend competent is van het geschil kennis te nemen.
 3. Er is sprake van een geschil als bedoeld in dit artikel zodra één der partijen dat stelt.

 

Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tenzij een nieuwere versie van toepassing is verklaard.

 

Back to top