Skip to main content

Privacy statement

Informatie over onze dienstverlening en privacystatement

Wij maken graag heldere afspraken met je over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze brochure lees je daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven je graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat je een goed totaalbeeld krijgt. Daarnaast informeren wij in deze brochure over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Heb je hier vragen over, stel ze ons dan.

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12047211. Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

- Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen

- Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen

- Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen

- Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten

- Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen 

- Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen

 

Aard van onze dienstverlening Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij je op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen je inzicht geven in je huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer je exact weet welk financieel product je nodig hebt en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).
 3. Wanneer je in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij je helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op jouw verzoek klankborden over je ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen je coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen je een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
 7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor je verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kun je u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best he zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je toch  niet tevreden

bent, vragen wij je dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel

mogelijk te verhelpen. Mocht je van mening zijn dat we niet adequaat op je klacht hebben

gereageerd, dan kunt je je wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Tel. 070 – 333 8 999

www.kifid.nl

 

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten.

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting

hebben om je te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of

verzekeringsmaatschappijen.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder

van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen en

banken voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf

wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij

je in contact brengen. Dit heet provisie.  Voor particuliere schadeverzekeringen maken wij gebruik

van een DVO (dienstverleningsovereenkomst) Je weet dan precies wat onze dienstverlening kost en

welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.  De maandelijkse incasso daarvan loopt via

Assuradeurengilde uit Coevorden.  

 

Een andere mogelijkheid is dat wij onze kosten rechtstreeks bij jou in rekening brengen. Je geeft ons

dan een opdracht en voordat je daarvoor akkoord geeft, maken we een inschatting van de

dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Je weet dus van tevoren wat je gaat betalen.

Sommige diensten berekenen wij op basis van een uurtarief aan je door. Uiteraard spreken wij dit

vooraf met je af.  Wij verwijzen je ook graag naar onze dienstverleningsdocumenten. Je vindt deze

op onze website.

 

Privacystatement

Om je goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en/of pensioenregelingen bij uw situatie passen, gaan wij met je in gesprek. In dit gesprek stellen wij je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op je kennis van en ervaring met financiële diensten, je financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, je wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en je bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel je wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

 

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Met de gegevens die wij van je ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

 

Hoe gebruiken wij de van je ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om een analyse van je financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van pensioen voor jezelf of je werknemers of het verzekeren van bepaalde risico’s.

 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid.

 

Bij verzekeraars gaat het dan om de gegevens die deze wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureau ’s gaat het om jouw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van je pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om je contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met je kan zoeken.

 

Wij geven de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door jou aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor je te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor jou uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor jou uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of bankrekeningen die wij voor jou tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van je in dit kader hebben ontvangen.

 

 

                                            Dienstenwijzer/privacystatement

               

 

 

Wat zijn jouw rechten?

Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je en degene van wie wij persoonsgegevens hebben ontvangen nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 

 1. a) Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos.

 

 1. b) Indien je vindt, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.

 

 1. c) Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek.

 

 1. d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

 

 1. e) Indien je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.

 

 1. f) Indien wij van derden persoonlijke informatie over jou ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

 

 

Dienstenwijzer/privacystatement

 

 

 

Wat is de situatie indien je ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en je een compleet beeld te schetsen.  

 

Maar wanneer je ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om je toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen je er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor je kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij je informeren dat wij onze werkzaamheden voor je niet kunnen uitvoeren.

 

Heb je vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heb je  vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Indien je klachten hebt over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt.

 

Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat je een beeld heeft gekregen van wat wij voor je kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan je in deze brochure hebt kunnen lezen. Stel ons daarom gerust je vragen.

Back to top